Monday, May 29, 2006

Hares

Brown Hares, Lepus europaeus

photo taken with Nikon Coolpix 995 + Leica Apo Televid 77 with 20x eyepiece