Tuesday, September 20, 2005

Autumn at Minsmere


Comma on blackberries

photos taken with Nikon Coolpix 995